معماران تجارت آفتاب در آستانه ورود به بازار سرمایه

شرکت در حال حاضر در فاز آماده سازی برای ورود به بازار سرمایه می باشد و قرارداد با مشاور پذیرش منعقد و فرآیند تهیه صورت های مالی منطبق با استانداردهای سازمان حسابرسی که مورد پذیرش سازمان بورس باشد انجام شده است. پیش بینی می شود شرکت در ماه های آتی در بازار بورس پذیرفته و نهایتا تا قبل از پایان سال1399، عرضه اولیه شرکت صورت بپذیرد.