هیدروکربن های سبک و سنگین

هیدروکربن های سبک و سنگین صرفا یک نام تجاری بوده که میتواند حاصل از بلندینگ، برش ­گیری و یا شیرین سازی باشد. بلندینگ عموما از ترکیب مواد مشخص تا رسیدن به مشخصات مطلوب می باشد. همچنین این هیدروکربن ها می توانند به عنوان یکی از محصولات جانبی برش ­های میان تقطیری پالایشگاهی با دامنه جوش 40 الی ۴۰۰ درجه سانتی گراد قلمداد گردد.

مواد حاصل از واحدهای برش­گیری و شیرین سازی نیز پـس از استـــحصال فــراورده از بــرج تقطیــر بـا تــوجه بـه دانسیتــــه و نـوع فــراورده ها، جهــت تـولیـد هیـدرو کربــن سبــک و سنگیــن بـه واحــد تولیــد و فراوری جهت عملیـــات بلنــدینــگ انتقــال می یـابـد.