رویکرد سازمان درباره سرمایه های انسانی

رویکرد سازمان در برخورد با کارکنانی که همواره برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می نمایند و حفظ منافع سازمان را چشم انداز اقدامات خود قرار می دهند، نگاهی متمایز از سایر کارکنان بوده و سعی در رشد هویت سازمانی، ایجاد احساس تعلق بیشتر، مشارکت هر چه بیشتر این افراد در تصمیم گیری امورات واحد مربوطه، ایجاد فضایی بمنظور ارائه و درمیان گذاشتن نظرات سازنده و پرورش این افراد در راستای جانشین پروری و بکارگیری متعهدانه و متخصصانه ایشان در آینده دارد.