هیدروکربن های سبک و سنگین

هیدروکربن های سبک و سنگین صرفا یک نام تجاری بوده که می توانند حاصل از بلندینگ، برش­ گیری و یا شیرین سازی باشند.

بلندینگ عموما از ترکیب مواد مشخص تا رسیدن به مشخصات مطلوب می باشد.

 این هیدروکربن ها می توانند به عنوان یکی از محصولات جانبی برش ­های میان تقطیری پالایشگاهی با دامنه جوش 40 الی ۴۰۰ درجه سانتی گراد قلمداد گردد.

مواد حاصل از واحدهای برش­ گیری و شیرین سازی نیز پـس از استـــحصال فــراورده از بــرج تقطیــر بـا تــوجه بـه دانسیتــــه و نـوع آن، جهــت تـولیـد هیـدرو کربــن سبــک و سنگیــن بـه واحــد تولیــد و فراوری برای عملیـــات بلنــدینــگ انتقــال می یـابـد.