Social and Humanitarian Commitments

برای اطمینان از زنجیره‌ی حمل مناسب و مطلوب، همچنین کمک به بهبود محیط زیست، شرکت پالایش نفت آفتاب اقدام به راه‎ اندازی حمل و نقل ریلی مواد اولیه و خوراک از پالایشگاه های داخلی به مخازن خود در بندرعباس کرده است. همچنین شرکت پالایش نفت آفتاب در راستای عمل به وظایف و مسئولیت ‎های اجتماعی خود، اقدامات گسترده‌ای را در سطح کشور انجام داده است که برخی از این اقدامات و فعالیت ها به شرح زیر است: