آموزش

علاوه بر نیازسنجی آموزشی مستمر و برگزاری دوره های درخواست شده از سوی مدیران واحدها، برگزاری دوره های دیگر آموزشی در راستای توانمند سازی و توسعه فردی کارمندان و مدیران در زمینه های مختلف فنی، مدیریتی و عمومی به کارکنان نیز در سرلوحه ی برنامه های آموزشی ما قرار دارد.

بنا به چشم انداز و استراتژی های سازمان، بررسی و تشخیص منابع انسانی به درج آگاهی در زمینه ای خاص، قبل از هر اقدامی، گردآوری و تدوین این اطلاعات به صورتی بایسته و متخصصانه صورت پذیرفته و با حصول اطمینان از در دسترس قرار گرفتن این دانش و آگاهی فی مابین تمامی کارکنان نسبت به انتشار آن اقدام میگردد.

به طور مثال در مبارزه با کرونا بروشور هایی بدین منظور تهیه و دراختیار تمامی کارکنان قرار گرفته و یا قبل ازانجام دورکاری توسط کارمندان ابتدا بررسی های لازم صورت پذیرفته و پس از تهیه آیین نامه و دستور العمل های مربوطه نسبت به انتشار آن بطور کامل حصول اطمینان حاصل کرده و سپس نسبت به اعزام کاکنان به دورکاری اقدام گردید .