شایسته محوری

رویکرد شرکت به سمت جوان گرایی بوده و در این راستا اقدام به جذب و بکارگیری فارغ التحصیلان جوان از دانشگاه های معتبر کرده است. در این ارتباط در  کنار استفاده از نیروهای مجرب و متخصص تمایل سازمان به استخدام افرادی است که فاقد هر گونه تجربه ی کاری قبلی بوده اند و بر این اساس شرکت اقدام به صرف هزینه های آموزشی و توانمند سازی این افراد در راستای انجام تعهدات و رسالت اجتماعی و پرورش نیروهای زبده در داخل کشور نموده است.