تقدیر از پالایش نفت آفتاب به عنوان شرکت حامی حقوق مصرف کننده

در مراسمی در هتل اسپیناس خلیج فارس تهران از شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده تقدیر به عمل آمد. شرکت پالایش نفت آفتاب در این مراسم در فهرست شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده قرار گرفت.