واحد بارگیری

Portfolio Image

در حال حاضر شرکت دارای دو مخزن هریک به گنجایش 3000 تن واقع در اسکله شهید رجایی شهر بندر عباس بوده و توانایی بارگیری انواع کشتی تا ظرفیت 6000 تن را دارا میباشد.