محصولات

قیر های اصلاح شده با پلیمر

Blog Image

قیر اصلاح شده ترکیبی از قیر و یک پلیمر است. این محصول به منظور مقابله با مشکلات آسفالت سازی و ترمیم کیفیت قیر برای آسفالت سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای استفاده از قیر اصلاح شده:

* تاخیر در حرارتی / کرک انعکاسی
* بهبود حساسیت دما
* بیش از همه تمدید زندگی فرش کردن
* مقاومت عالی به تغییر شکل در دمای بالا
* مقاومت بهتر در برابر پیری
* چسبندگی بهبود بین مصالح و بند
* عالی خستگی زندگی مخلوط

Comment Avatar