محصولات

قیرهای نفوذی

Blog Image

قیرهای درجه نفوذی بر اساس نتایج آزمونهای درجه نفوذ و نقطه نرمی دسته بندی می شوند. رده بندی فقط بر اساس محدوده نفوذ می باشد. "برای مثال قیر 70-60 دارای درجه ی نفوذی بین 60 تا 70 و نقطه ی نرمی 49 تا 56 می باشد"

 • قیرنفوذی 20-10
 • قیر نفوذی 50-40
 • قیر نفوذی 70-60
 • قیر نفوذی 100-85
 • قیر نفوذی 130-90
 • قیر نفوذی 220-160

 1. قیر نفوذی 20-10

  Comment Avatar

  ویژگی : هوادهی بسیار زیاد

  کاربرد: این قیر در مناطق بسیار گرمسیر کاربرد دارد و در دماهای بالا نرم نمی شود و خواص خود را از دست نمی دهد.

 2. قیر نفوذی 50-40

  Comment Avatar

  ویژگی : هوادهی نسبتا زیاد

  کاربرد: عمده کاربرد آن برای راه سازی در مناطق گرمسیر است.

 3. قیر نفوذی 70-60

  Comment Avatar

  ویژگی : هوادهی متوسط

  کاربرد: این قیر در مناطق با آب و هوای متعادل کاربرد دارد.

 4. قیر نفوذی 100-85

  Comment Avatar

  ویژگی : هوادهی نسبتا کم

  کاربرد: این قیر در مناطق سردسیر جهت آسفالت سازی و عایق کاری کاربرد دارد. این قیر در دماهای بسیار پایین دچار ترک خوردگی نمی شود.

 5. قیر نفوذی 130-90

  Comment Avatar

  ویژگی :

  کاربرد:

 6. قیر نفوذی 220-160

  Comment Avatar

  ویژگی : هوادهی اندک

  کاربرد: این قیر در مناطق بسیار سرد کاربرد دارد و در دماهای پایین دچار شکستگی نمی شود و همچنین خاصیت چسبندگی خود را حفظ می کند.